Vamo (1)

Vay Online 2020
1-10

Hưng Bùi (Đã vay)

Dừng lại hay bước tiếp đây ae
Bảo Lâm đã 3 năm trước
Nó có cày danh bạ hay Nhật kí cuộc gọi k bác
hưng bùi đã 3 năm trước
Bảo lâm: chưa thấy gì b à sim mình thì tắt rồi còn chưa thấy nó gọi ai

Hưng Bùi (Đã vay)

Dừng lại hay bước tiếp đây ae
Bảo Lâm đã 3 năm trước
Nó có cày danh bạ hay Nhật kí cuộc gọi k bác
hưng bùi đã 3 năm trước
Bảo lâm: chưa thấy gì b à sim mình thì tắt rồi còn chưa thấy nó gọi ai