App làm ăn chán thật vay 2tr ck có 200k chưa đến hạn xuất ngày gọi ghim tk trên appp ck tiền qua bảo chưa nhận được ăn máu người mức độ thôi