không biết có truy cập thông tin trái phép không chứ cứ không cho phép danh bạ là bị crash dù không mở app, cho phép truy cập danh bạ là không bao giờ bị nhỉ