Mọi người giúp với ạ. Minh có vay ben mira. Mà trễ 2th. Ngta xuông tận nhà.đua giay tờ và hình ảnh cua minh luc đi vay. Có 2 hợp đồng mà mình đã tt lai 1 hơp đồng roi nhung hiện giờ chua có tiền đê tt hơp đông con lai và săp tơi ngay của tháng nay phải làm sao đay ạ