Con này thanh toán xong vay lại duyệt lâu k ae. Đợi từ chiều giờ chưa í ới j ?