Wecredit lâu ko anh em,vô đăng nhập bấm đăng ký,thấy 2 khoản đang xét duyệt. Bấm đăng ký tiếp noa báo phải thanh toán khoản 14-12-2020,mà chưa nhận dc tiền. Vậy thành công chưa