Cty tài chính cổ phần điện lực là của momo phải không mọi người