lần đầu ko vay dc 3,5 triệu như quảng cáo dau, tôi dc duyệt có 2 triệu thôi