muốn vay 20 triệu ma minh đã bị nợ xấu co được không