Bên thu hồi nợ cung cấp thông tin sai sự thật. MC: hợp đồng vay của anh chị đã đến hạn thanh toán, vui lòng thanh toán trong ngày hôm nay. T: của anh 5 ngày nưaz mới đến hạn mà MC: cúp máy Vô văn hóa, mất lịch sự cung cấp thông tin sai sự thật, ngày 2 cuộc nhắc nợ kiểu này, trong 1 tuần trước hạn. Quá là yếu kém cho 1 công ty tài chính toàn nhân sự được ăn học đoàng hoàng, mà nói chuyện như mấy đứa không có chữ trong đầu. Chờ tao mà ghi âm dc chết với t.