Có ai bùng app Snap bọn FE chưa, m chậm 2-3 tháng r đanh lo quá ?