con ro bốt này cho vay cũng lâu đó, 1 tháng lận, chứ có mấy thằng cho vay có 7 -10 ngày chưa giải quyết vde gì đã phải trả dồi