Hình như no còn cho vay tận 3 tháng sao e thấy ngon thế nhở, ae nào vây chưa