thag atm online này hình như trong các thằng app cho vay online hình như là cho vay cao nhất ấy nhỉ, tận 4,5 triệu không biết có thật khoogn mn nhỉ ?