E mluon vậy thì họ sơ làm sao vậy shop sdt 0937924620 từ vấn dùm e với