công ty này hình như cho vay theo hộ kinh doanh mọi người nhỉ