Đã ai vay được ông SHB này chưa nhỉ, thấy có vay bằng hòa đơn điẹn