Có thanh niên nào đã vay bọn f88 trưa cho xin ý kiến thanh mạnh mồm này Tao bùng 25tr 4 tháng nay trưa thấy xuống nhà điện thì tao chửi lại nhưng trưa thấy xuống nhà